Sign the 2014 European
Declaration on Palliative Care
English    French    German    Dutch    Norwgian    Polish    Spanish

Deklaracja ue w sprawie opieki Palliatywnej z 2014 r

"opieka paliatywna„zakłada podejście, które poprawia jakość życia chorych i ich rodzin zmagających się z problemami związanymi z chorobami zagrażającymi życiu poprzez zapobieganie i łagodzenie cierpienia dzięki wczesnemu rozpoznawaniu i leczeniu bólu oraz innych problemów, zarówno fizycznych, psychospołecznych, jak i duchowych" [Według Światowej Organizacji Zdrowia].

Opieka paliatywna jest wymagana począwszy od wczesnych stadiów choroby, może być stosowana równocześnie z leczeniem mającym na celu wyleczenie choroby i jest prowadzona aż po opiekę u schyłku życia lub opiekę terminalną.

Aby zapewnić integrację opieki paliatywnej w Unii Europejskiej przyjaznej dla osób starszych, zalecamy politykom i decydentom na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym:

1. Uznanie, że zapewnienie i dostęp do wysokiej jakości opieki paliatywnej jest priorytetem opieki zdrowotnej, który wymaga kompleksowego podejścia w zakresie opieki zdrowotnej. 2. Opracowanie i przeredagowanie krajowych i międzynarodowych zasad opieki zdrowotnej, takich jak zasady zdrowego trybu życia osób w podeszłym wieku, opieki długoterminowej i nad pacjentami z otępieniem, aby opieka paliatywna była ich podstawowym składnikiem. 3. Opracowanie i przeredagowanie zasad dotyczących opieki paliatywnej, tak aby obejmowały kryteria skierowań umożliwiające pacjentom i ich rodzinom szybki dostęp do opieki paliatywnej, zgodny z ich potrzebami, niezależnie od diagnozy, wieku, prognoz, szacowanej długości życia lub lokalizacji opieki. 4. Opracowanie i przeredagowanie zasad tak, aby uwzględniały mechanizmy zapewniające dostęp do specjalistycznych, interdyscyplinarnych świadczeń i zespołów opieki paliatywnej we wszystkich miejscach opieki. 5. Promocja zmiany modelu opieki zdrowotnej i społecznej w kierunku podstawowych umiejętności opieki paliatywnej w przypadku wszystkich lekarzy, aby wesprzeć ich w zapewnianiu opieki skoncentrowanej na pacjencie oraz jego rodzinie w przypadku wszystkich osób z chorobami ograniczającymi długość życia, w oparciu o indywidualne i dostosowane programy opieki, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb pacjenta i jego rodziny. 6. Wspieranie interdyscyplinarnej i wielokierunkowej współpracy stanowiącej podstawy wysokiej jakości opieki i edukacji w opiece paliatywnej. 7. Inwestycje w opracowanie programu nauczania i kształcenie w zakresie opieki paliatywnej we wszystkich dyscyplinach opieki medycznej i społecznej na poziomie policealnym i podyplomowym oraz wprowadzenie opieki paliatywnej jako specjalizacji. 8. Promowanie świadomości społecznej przez kompleksowe podejście na poziomie społeczności lokalnych: edukacja społeczeństwa oraz szkolenie opiekunów rodzinnych i wolontariuszy. 9. Zwiększenie możliwości finansowania badań krajowych i międzynarodowych z zakresu opieki paliatywnej. 10. Ustanowienie mechanizmów nieustannego monitorowania i doskonalenia jakości i dostępu do opieki paliatywnej. Launched in Brussels, October 2014

Sign the 2014 European Declaration on Palliative Care