Sign the 2014 European
Declaration on Palliative Care
English    French    German    Dutch    Norwgian    Polish    Spanish

EU-erklæring om Palliasjon, 2014

"Palliasjon en tilnærmingsmåte som har til hensikt å forbedre livskvaliteten til pasienter og deres familier i møte med livstruende sykdom, gjennom forebygging og lindring, ved hjelp av tidlig identifisering, grundig vurdering og behandling av smerte og andre problemer av fysisk, psykososial og åndelig art" [World Health Organization].

Palliasjon bør anvendes tidlig i sykdomsforløpet, sammen med potensielt kurativ behandling, men innbefatter også omsorg ved livets slutt.

For å sikre integrering av palliasjon i et alderdomsvennlig EU, anbefaler vi at myndigheter og beslutningstakere på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå:

1. Erkjenner at utøvelse av og tilgang til lindrende behandling av høy kvalitet er en prioritert folkehelseoppgave som krever en folkehelsetilnærming. 2. Utvikler og omdefinerer nasjonal og internasjonal helsepolitikk, som for eksempel retningslinjer for sunn aldring, institusjonsbasert pleie og omsorg samt demens, til å inkludere palliasjon som en viktig del. 3. Utvikler og omdefinerer retningslinjer for palliasjon slik at de omfatter henvisningskriterier som tillater pasienter og pårørende tilgang til palliativ behandling ut fra behov, uavhengig av diagnose, alder, prognose, forventet levealder eller bosituasjon. 4. Utvikler eller omdefinerer retningslinjer til å omfatte mekanismer for å sikre tilgang til spesialiserte, tverrfaglige palliative team eller tjenester i alle deler av helse- og omsorgstjenestene. 5. Fremmer et paradigmeskifte innen helse- og sosiale tjenester rettet mot grunnleggende kompetanse i palliasjon for alt helsepersonell, for å hjelpe dem til å levere pasientsentrert, familiefokusert behandling og pleie til alle mennesker med en livsbegrensende sykdom, basert på personlige tilpassede behandlings- og pleieplaner, som tar hensyn til alle behov hos pasienten og de pårørende. 6. Støtter tverrfaglig samarbeid som en hjørnestein i palliativ behandling og utdanning av høy kvalitet. 7. Investerer i å utvikle læreplaner og utdanning i palliasjon på både lavere og høyere nivå i alle fagfelt innen helse- og sosialfag, og etablerer spesialutdanninger i palliasjon. 8. Fremmer offentlig bevissthet gjennom tiltak på samfunnsnivå: utdanning av allmennheten og opplæring av pårørende og frivillige. 9. Øker finansieringsmuligheter for nasjonal og internasjonal forskning innen palliasjon. 10. Etablerer varige systemer for å overvåke og forbedre kvaliteten på og tilgangen til palliasjon. Launched in Brussels, October 2014

Sign the 2014 European Declaration on Palliative Care