Sign the 2014 European
Declaration on Palliative Care
English    French    German    Dutch    Norwgian    Polish    Spanish

EU-verklaring over Palliatieve Zorg 2014

"Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende ziekte, door het lijden te voorkomen en te verlichten door middel van vroegtijdige signalering en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale of spirituele aard" [World Health Organization].

Palliatieve zorg is vanaf vroeg in het ziekteproces noodzakelijk, kan naast potentieel curatieve behandelingen worden geboden en wordt verleend tot en met de zorg rond het levenseinde of terminale zorg.

Om te komen tot integratie van de palliatieve zorg in een leeftijdsvriendelijke Europese Unie, adviseren we beleidsmakers en besluitvormers op regionaal, landelijk en internationaal niveau het volgende te doen:

1. Erkennen dat het bieden van (toegang tot) hoogwaardige palliatieve zorg een prioriteit binnen de volksgezondheid is die om een aanpak op volksgezondheidsniveau vraagt.
. 2. Ontwikkelen of herschrijven van landelijk en internationaal gezondheidszorgbeleid, bijvoorbeeld ten aanzien van gezond ouder worden, langdurige zorg en dementie, waarbij palliatieve zorg als essentieel onderdeel wordt opgenomen in dit beleid.. 3. Ontwikkelen of herschrijven van specifiek op de palliatieve zorg gericht beleid, waarin verwijzingscriteria worden opgenomen die ervoor zorgen dat patiënten en hun naasten tijdig palliatieve zorg ontvangen die aansluit op hun zorgbehoefte, ongeacht hun diagnose, leeftijd, prognose, geschatte levensverwachting of zorgomgeving. 4. Ontwikkelen of herschrijven van beleid om mechanismen in te bouwen die garanderen dat er in alle zorgomgevingen specialistische, multidisciplinaire palliatieve zorgdiensten of teams beschikbaar zijn. 5. Aanmoedigen van een omslag in de gezondheidszorg en maatschappelijke zorg, waardoor alle zorgprofessionals over fundamentele palliatieve zorgvaardigheden gaan beschikken die hen in staat stellen om familiegerichte zorg te verlenen waarbij de patiënt centraal staat aan iedereen met een levensverkortende ziekte, op basis van op maat gesneden zorgplannen en met aandacht voor alle behoeften van de patiënt en zijn of haar familie. 6. Ondersteunen van interprofessionele en multidisciplinaire samenwerking als hoeksteen van hoogwaardige zorg en opleiding in de palliatieve zorg. 7. Investeren in de ontwikkeling van leerprogramma's en opleidingen in de palliatieve zorg in alle disciplines van de gezondheidszorg en maatschappelijke zorg, zowel op bachelor- als masterniveau, en het aanbieden van palliatieve zorg als specialisatie. 8. Vergroten van de bewustwording bij het grote publiek via een maatschappijbrede aanpak: voorlichting geven aan het publiek en het trainen van mantelzorgers en vrijwilligers. 9. Vergroten van financieringsmogelijkheden voor nationaal en internationaal onderzoek naar palliatieve zorg. 10. Permanente mechanismen instellen voor het monitoren en verbeteren van de kwaliteit van en toegang tot palliatieve zorg. Opgesteld in Brussels, Oktober 2014

Sign the 2014 European Declaration on Palliative Care